Változás a veszélyes hulladék szállításban – új “GY” és “SZ” kísérőjegyek

 

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet helyett 2015. augusztus 16-án a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet lépett hatályba.

szállítás

Veszélyes hulladék szállításával kapcsolatos főbb változások:

1. Szállítási lap sorszámtartomány igénylés:

A Korm. rendelet értelmében a veszélyes hulladék szállításához rendszeresített szállítási lap sorszámtartományát papír vagy elektronikus úton benyújtott igénylésre a Földművelésügyi Minisztérium adja ki. Az erre vonatkozó igénylést a Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal – megjelölve hogy „Szállítási lap” vagy „Gyűjtőjárati szállítási lap” sorszámtartományt igényel-e a kérelmező – a Földművelésügyi Minisztérium központi levelezési vagy elektronikus postafiók címére kell megküldeni.

2. „SZ” és „GY” kísérőjegyek tartalmi és formai változása:

Az „SZ” és „GY” kísérőjegyek tartalmilag és formailag is megváltoztak.

Főbb tartalmi változás, hogy a kísérőjegy 6. pontjában megjelent a hulladék ADR, RID és ADN szerinti UN száma és helyes szállítási megnevezése:

6. A hulladék ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) szerinti UN száma, helyes szállítási megnevezése, valamint az ADR, RID, ADN (megfelelő aláhúzandó) által meghatározott egyéb bejegyzések***:

UN __ __ __ __

Ezzel a változással a kísérőjegy ADR, RID és ADN fuvarokmánynak is megfelel.

A veszélyes hulladék szállításához szükséges, a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben meghatározott szállítási lapok (‘SZ’ és ‘K’ kísérőjegyek) e rendelet hatálybalépését követő 9 hónapig használhatók, tehát az új típusú kísérőjegyek bevezetését legkésőbb 2016. május 16-ig szükséges elvégezni. Új típusú “SZ” és “GY” kísérőjegyek szerkeszthető formában, valamint kitöltési útmutató letölthető innen.

Gy jegy          Sz jegy

 

3. Kísérőjegyek kezelése:

A veszélyes hulladék szállítása esetén a szállítási lapból 4 példányt kell készíteni. Ha a hulladék átadója és a szállító személye megegyezik, a szállítási lapból 3 példányt kell készíteni. A kitöltött szállítási lapot a hulladék átadójának, a szállítónak, a kereskedőnek, a hulladékkezelőnek 10 évig meg kell őriznie.

A veszélyes hulladék átadásakor a szállítási lap 1. példányát a hulladék átadója megőrzi, a további 3 példányt a hulladék szállítója átveszi. A veszélyes hulladék szállítója a szállítmány hulladékkezelőnek, kereskedőnek történő átadását követően az átadás tényét a szállítónál lévő valamennyi szállítási lap példányán igazoltatja. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap egy példányát a szállítónak visszaadja, amelyet a szállító igazolásként megőriz. A hulladékkezelő vagy a kereskedő a szállítási lap rá vonatkozó egy példányát bizonylatként megőrzi, a másik példányt a veszélyes hulladék átvételét követő 30 napon belül a hulladék átadójának visszajuttatja. A kitöltött szállítási lapot a hulladék átadójának, a szállítónak, a kereskedőnek, a hulladékkezelőnek 10 évig meg kell őriznie.

Ha a szállító vagy a hulladékkezelő környezetének, egészségének, személyi és tárgyi eszközeinek megóvása, illetve a veszélyes hulladék speciális kezelése indokolja, a szállítót, a hulladékkezelőt a veszélyes hulladék képződésének lényeges körülményeiről a szállítási laphoz mellékelt külön lapon a hulladék átadója tájékoztatja. A külön lapból legalább 2 példányt kell készíteni, amelyből egyet a hulladék átadója, egyet pedig a szállító, illetve a hulladékkezelő őriz meg. Ha a szállító, illetve a hulladékkezelő a külön lapon történő tájékoztatást nem igényli, a külön lap kitöltésétől el lehet tekinteni.

4. Veszélyes hulladék átvétel megtagadása:

A hulladékkezelő vagy a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét abban az esetben tagadhatja meg, ha

  • a hulladék átadásának előre egyeztetett időpontja, a hulladék mennyisége, típusa, fajtája, jellege nem egyezik a hulladék átadójával megkötött szerződésben vagy a fuvarokmányban és a szállítási lapon foglaltakkal,
  • a hulladék kezelése az adott hulladékkezelő létesítményben biztonságosan nem lehetséges, vagy
  • a veszélyes hulladék szállításának módja – így különösen a hulladék csomagolásának állapota, a gyűjtőedény vagy a konténer nem megfelelő állapota – miatt a hulladék szállítóeszközről történő levétele, tárolása az emberi egészségre, a testi épségre vagy a környezetre súlyos veszélyt jelent, és a szállítmány visszaszállítása összességében kisebb környezeti és egészségügyi kockázatot jelent.

Ha a hulladékkezelő vagy a kereskedő a veszélyes hulladék átvételét megtagadja, a szállító a szállítási lap hulladékkezelő vagy kereskedő részére átadandó példányán az átvétel megtagadásának indokát, helyét és időpontját részletesen rögzíti. Ha a szállítási lapon a részletes rögzítés céljára szolgáló hely nem elégséges, külön lapot kell használni. A hulladékkezelő vagy a kereskedő és a szállító a szállítási lap mindkét példányát aláírja, a hulladékkezelő vagy a kereskedő az egyik példányt bizonylatként megőrizi, a másik példányt a szállító a hulladék átadójának vagy a kereskedőnek átadja. Külön lap használata esetén az aláírással hitelesített külön lapot a szállítási lap mindkét példányához csatolni kell.

A hulladék átadója az előző bekezdés szerinti esetben a veszélyes hulladék átvételének megtagadását az átvétel megtagadásától számított 8 napon belül a hulladék átadásának helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak bejelenti, egyúttal a szállítási lap bizonylatként megőrzött, valamint a részére visszajuttatott példányát (adott esetben a külön lappal együtt) a környezetvédelmi hatóság részére bemutatja.

A gyűjtőjárattal történő szállítással kapcsolatos főbb változások

A hulladék átadója a gyűjtőjáratot üzemeltető részére alkalmanként legfeljebb 2 tonna mennyiségű veszélyes hulladékot adhat át, azonban a korábbiakhoz képest kivételek nem kerültek meghatározásra.

A gyűjtőjárat üzemeltetője a gyűjtőjárat üzemeltetése során összegyűjtött veszélyes hulladékot – a 16 06 azonosító kóddal rendelkező elem- és akkumulátorhulladék kivétellel – a hulladékkezelőnek átadja. A gyűjtőjárat üzemeltetője a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 16 06 azonosító kóddal rendelkező elem- és akkumulátorhulladékot a hulladékkezelőn túl kereskedőnek is átadhatja.

Gyűjtőjárattal történő szállítás esetén a gyűjtőjárat üzemeltetője a szállítási lapot 1 példányban kitölti. A szállítási lapból 2 példányt abban az esetben kell készíteni, ha a gyűjtőjárat üzemeltetője a veszélyes hulladékot az összegyűjtést követően közvetlenül a hulladékkezelőhöz vagy kereskedőhöz szállítja.

Amennyiben a veszélyes hulladék szállítással kapcsolatban ADR tanácsadásra van szüksége forduljon hozzánk bizalommal!
Vissza a kezdőoldalra